09. 10. 2013.

PREDLOG REŠENjA OBRAČUNA PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

1. Iznos plate treba da se računa po prostoj formuli:
PLATA = OSNOVICA * KOEFICIJENT

2. Osnovica treba da bude jednaka za sve radnike koji se finansiraju iz budžeta (za sve firme koje su vlasništvo države):
− računa se na osnovu visine državnog budžeta po formuli:
OSNOVICA = BUDžET / (ZBIR SVIH KOEFICIJENATA U PLATNOM SISTEMU DRŽAVE)
− visina osnovice se utvrđuje svake budžetske godine;
− iznos budžeta mora biti određen na osnovu realnih prihoda države u jednoj budžetskoj godini.

3. Koeficijent je jedinstven za svakog radnika, a računa se na osnovu više parametara:
− stručne spreme;
− pozicije koju obavlja;
− godina radnog staža;
− prioriteta u razvoju društva (državne strategije);
− rezultata rada;
− potražnje na tržištu rada;
− mogućnosti napredovanja na radnom mestu.

4. Način izrede koeficijenta treba da bude javan i u dogovoru sa svim profesijama i sindikatima, a da se računa za 100% angažovanja. Telo koje je zaduženo za računanje koeficijenata treba da bude sastavljeno od svih predstavnika zaposlenih u državnim institucijama, privatnog sektora i predstavnika vlasti.

5. Formirati platne razrede u kojima se nalaze pobrojana sva zanimanja i svako od njih smestiti u odgovarajući platni razred:
− platni razredi treba da budu napravljeni prema veličini koeficijenata u opadajućem poretku;
− u svakom razredu treba da postoji raspon koeficijenata koji treba da ograniči broj samih razreda (projekcija: od 20 do 30 razreda);
− reviziju platnih razreda treba vršiti svakih 5 godina u zavisnosti od strategije razvoja države;
− platni razredi treba da budu javni.

6. Neophodno je da se uvede ravnopravnost u pravu na prekovremeni rad i dežurstvo za sva zanimanja:
− ako postoji potreba za vanrednim prekovremenim radom ili dežurstvom da se omogući svima da imaju odgovarajuću novčanu nadoknadu;
− ako postoji potreba za redovnim dežurstvima ili prekovremenim radom u toku meseca, da se u radni odnos prime radnici sa izvesnim procentom radnog vremena, a svi radnici da imaju najviše 100% radnog vremena;
− procenat angažovanja svakog radnika u državnoj službi treba da bude javan.

7. Svi redovni prihodi firme ulaze u sastav budžeta države, a zaposleni dobijaju platu iz budžeta koja se izračunava na osnovu „platne formule“.

8. Vanredni prihodi firme su prihodi koji nastaju obavljanjem delatnosti koji nisu u primarnom opisu posla zaposlenih, a raspodela ovih sredstava se vrši na sledeći način:
− vanredni prihodi se zadržavaju u samoj firmi a prihod se raspoređuje na osnovu strategije razvoja firme;
− ukoliko se vanredni prihodi usmeravaju ka platama zaposlenih, firma je dužna da preda izveštaj o visini dodatnih prihoda zaposlenih;
− svi prihodi firme moraju biti javni i regulisani zakonom.

9. Nacionalna služba za zapošljavanje treba da ima preciznu evidenciju o broju nezaposlenih, kako na lokalnom tako i na državnom nivou:
− evidencija treba da bude javna i zasnovana na stručnoj spremi nezaposlenih, kako bi se imao uvid u to koja zanimanja su tražena na tržištu rada;
− ovde treba uzeti u obzir i sve one koju se nisu prijavili na evidenciju a imaju status nezaposlenog, kao i njihovu stručnu spremu.

10.Država treba da ima precizan registar svih zaposlenih kao i ukopan iznos njihovih primanja:
− registar treba da bude javan i dostupan na sajtu ministarstva.


diplomirani matematičar,

Nema komentara:

Rating: 4.5